Loading web page...

Application Error

New Document
News
1. ประกาศการใช้งาน ระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) (ด่วน)
บุคลากร สามารถใช้งานระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

โดยข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านจะแจ้งที่สลิปเงินเดือนของ เดือน พฤษภาคม 2555

ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งาน ได้ดังนี้

การเข้าระบบไม่ได้: สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 1722, 1723, 1988